İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Akademik Çalışmalar

Kitaplar

 1. Die Schranken der Meinungsäußerungsfreiheit nach türkischem Verfassungsrecht” Shaker Verlag, Aachen 2001.
 2. “Demokratikleşme Serüveninde Anayasa ve Siyasi Partilerin Kapatılması”, Seçkin Yay., Ankara 2005
 3. Darbe Yargısının Sonu, Timaş Yay., Istanbul 2010
 4. Yol Ayrımında Türkiye, Statükodan Önceki Son Çıkış, Timaş Yay., İstanbul 2012
 5. Anayasanın Değiştirilemez Maddeleri ve Demokratik Kuruculuk, Alfa Yay., İstanbul 2013
 6. Bir Bakışta Hukuk, Anayasa ve Türkiye, Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Dairesi Yay., Ankara 2013

Makaleler

 1. Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü, Anayasal Sınırlar Açısından Ne Değişti, Liberal Düşünce Dergisi Güz 2001, s. 89-116, http://www.libertedownload.com/LD/arsiv/24/08-osman-can-dusunceyi-aciklama-ozgurlugu.pdf
 2. “İnternet ve Anayasa Hukuku”, Türkiye Bilişim Şurası 2002 Raporu, Ankara, 2002.
 3. “Anayasa Değişiklikleri ve Düşünce Özgürlüğü”, Anayasa Yargısı 19 (2002), s. 503-532. https://ayam.anayasa.gov.tr/media/4643/can.pdf
 4. “Üçüncü Kişilerden Kaynaklanan Temel Hak İhlallerinin Anayasaya Aykırılığının Tespitinde ‘Neminem-Laedere-İlkesi?’”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 8, İstanbul 2003, s. 96-112.
 5. “‘Neminem-Laedere-Gebot’ als Kriterium der Verfassungswidrigkeit Privater Grundrechtsübergriffe?”, Fahiman Tekil Armağanı, İstanbul, 2004, s. 911, 928.
 6. “Hukuk Devleti ve Anayasa Yargısı”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2004, C. I,  Ankara, 2004, s. 342-355.
 7. “EMRK und das Türkische Verfassungssystem”, e-akademi, Haziran 2005, Sayı 40, http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=EMRK%20UND%20DAS%20T%DCRKISCHE%20VERFASSUNGSSYSTEM&kimlik=383567813&url=makaleler/ocan-4.htm 
 8. “Imperatoris locuta, causa finita? – Anayasanın 90. Madde Değişikliği ve Anayasa Yargısı” Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul 2005/1, s. 87-128.
 9. “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Düşünce Özgürlüğü”, (Meinungsfreiheit in der Rechtsprechung des türkischen Verfassungsgerichts), Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul 2005/2, s. 9-46.
 10. “Belirlilik İlkesine Anayasal Bakış”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. IX, (2005), s. 89-125, https://hukukdergi.ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/10/2005_IX_5.pdf
 11. “Yargı Bağımsızlığı Normatif Bir Sorun mu?”, Bülent Tanör Armağanı, İstanbul 2006.
 12. “Yasadışı Grevin Anayasal Konumu”, Özgürlükler Düzeni Olarak Anayasa – Fazıl Sağlam Armağanı, Ankara 2006.
 13. “Unabhängigkeit der Richter in der Türkei – juristische und metajuristische Perspektive” in: Die Schweizer Richterzeitung (2006/2), http://richterzeitung.weblaw.ch/rzissues/2006/2/r148.html
 14. “İHAS Fetişizmi ve Anayasanın Ölçü Değerini Yitirmesi”, in: Hukuk Gündemi Dergisi 2006/1.
 15. “Yargı Bağımsızlığı ya da Titanlar Savaşı“, in: Güncel Hukuk 2006/5.
 16. “Vicdani Redde Anayasal Bakış”, in: Hukuk Gündemi 2006/3.
 17.  “Yargı Bağımsızlığı Normatif Bir Sorun mu?“ Bülent Tanör Armağanı (Ed. Mehmet Ö. Alkan), İstanbul 2006, s. 97-118.
 18. “Anayasayı Değiştirme İktidarı ve Denetimi Sorunu”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 62 (2007-Yavuz Sabuncu’ya Armağan Sayısı), 101-139, http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000053431/5000050748.pdf?
 19. “Hukuku Özgürlükle Okumak yada TCK 301 Ne İşe Yarar?, Güncel Hukuk 2007/1.
 20. “Anayasa Değişikliklerinin Yokluğu ya da Kadüklüğü Üzerine”, Güncel Hukuk 2007/9.
 21. “Demokrasiye Geçişte ‘Sivil Anayasa’ ya da ‘Gül’ün Yalnızca Adı mı Değişiyor?” Ankara Barosu Dergisi, 2007/3. http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2007-3/3.pdf
 22. “Kutsallar ve Düşünce Özgürlüğü”, CHD (Ceza Hukuku Dergisi), Aralık 2007.
 23. Özelleştirmeler ve Anayasa: Bir Liberal Dönüşüm Serüveni, Uluslararası Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, C. IV, (2008), s. 188-206, http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/1940-2010/Kitaplar/pdf/h/HKurultay_Cilt_04_IC.pdf
 24. “Anayasa Yargısında Yokluk”, Ergun Özbudun Armağanı, C II, Ankara 2008
 25. “Merkez-Yerel Yönetimlerin Grev ve Yetki Paylaşımına Anayasal Bakış”, A. Ülkü Azrak Armağanı, İstanbul 2008, s. 45-87.
 26. “1982 Anayasasının Temel Haklar Bilânçosu ve Evrimi”, A. Ülkü Azrak Armağanı, İstanbul 2008, s. 367-386.
 27. “Kamu Sendikacılığında Anayasal Güvence ve Yasal Güvencesizlik”, Yılmaz Aliefendioğlu Armağanı, İstanbul 2009, s. 305-332.
 28. “Yeni Anayasa Çalışmaları Yöntemine İlişkin Birkaç Not”, Anayasa Kurultayı (Yılmaz Aliefendioğlu’na Armağan), Ankara Barosu Yay., 2010, s. 127-133.
 29. “Parteiverbote in der Türkei-Instrument einer wehrhaften Demokratie? Jahrbuch des öffentlichen Rechts (JöR 59) 2011, s. 635-663.
 30. Das Türkische Verfassungsgericht als Wächter der Raison d’Etat” Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte, Band 18 (2011), s. 162-184, http://data.rg.mpg.de/rechtsgeschichte/rg18_162can.pdf
 31. “Türkiye’de Anayasalar veya Derin Anayasanın Revizyon Dönemleri”, Yeni Türkiye, Sayı 50 (Ocak-Şubat 2013), s. 1128-1141.
 32. “Başkanlık Sistemi Hakkında Birkaç Not”, Yeni Türkiye, Sayı 51 (Mart-Nisan 2013), s. 175-181.
 33. “Yargı Reformunda Dikkaten Kaçanlar”, Yeni Türkiye, Sayı 52 (Mayıs-Haziran 2013), s. 114-119.
 34. “Anayasanın Değiştirilemez Maddelerinin Doğası ve Denetimin Anlamsızlığı Üzerine”, Legal Hukuk Dergisi  121 (2013).
 35. “The Structural Causes of Political Crisis in Turkey, Insight Turkey, Spring 2014, Vol. 16/2, https://www.insightturkey.com/author/osman-can/the-ak-party-dominant-party-new-turkey-and-polarization
 36. “Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Sistem Krizi”, TÜSİAD Görüş Dergisi, Temmuz 2014, s. 16-23.
 37. “Olağanüstü Hal Dönemi Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetimi Üzerine” (Duygu Aktaş-Şimşek ile birlikte). Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 23 (1)-2017, 13-43. http://www.sdu.dergipark.gov.tr/maruhad/issue/30773/332711
 38. “Anayasa Yargısında Yokluk”, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 55. Yılı Anısına, Ankara 2017, s. 1097-1133.
 39. “Dolaylı Etki ve İyi Yönetişim Kuramları Üzerinden Anayasa Mahkemesi İçtihatlarına İlişkin Bazı Gözlemler”, Anayasa Yargısı 35/1 (2018), s. 23-44, https://ayam.anayasa.gov.tr/media/5844/osman_can.pdf
 40. “Yasama Sorumsuzluğunun İşlevsizleştirilmesi” (Duygu Aktaş-Şimşek ile birlikte), Terazi Hukuk Dergisi, C. 13, Sayı 145 (Eylül 2018), s. 61-72.
 41. “Venedik Komisyonu Raporları Işığında Anayasa Geçici Madde 20 ve Yasama Dokunulmazlığı-Enis Berberoğlu Kararı” (Duygu Aktaş-Şimşek ile birlikte), Ali Fuat Başgil Anısına Armağan, İstanbul 2019.

Kitap Bölümleri

 1. Auslegung der Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit in der Türkei in: Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre I, Lit Vlg., 2004, s. 39-72.
 2. “Schutz der Staatlichen Ehre und der religiösen Gefühle in der Türkei”, in: Der Schutz staatlicher Ehre und religiöser Gefühle und die Unabhängigkeit der Justiz, Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre 6, Lit Vlg., 2008, s. 33-50.
 3. “The Turkish Constitutional Court as a Defender of the Raison d’Etat” in: Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity, Oxford University Press, London-New York 2011, 259-278.
 4. “Conscientious Objection and the Turkish Constitution” in: Cinar/Usterci (Eds.), Conscientious Objection, Resisting Militarized Society, Zed Books, London-New York 2009, 227-241.
 5. “Siyasi Partilerin Kapatılmasında Anayasal Ölçütler”, in: Anayasa Yargısı İncelemeleri, Ankara 2006, s. 452-524.
 6. Hukuk-Özgürlük-301, İfade Özgürlüğü, İlkeler ve Türkiye, İletişim Yay., İstanbul 2007, s. 55-69.

Kitap Editörlüğü

 1. Verfassungsinterpretation-Öffentlichkeit der Verwaltung, Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre I, Depenheuer/Dogan/Can (Eds), Lit Vlg. 2004
 2. Zwischen Saekularitaet und Laizismus, Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre II, Depenheuer/Dogan/Can (Eds), Lit Vlg. 2005
 3. Auf dem Weg zu gemeinsamen europäischen Grundrechtsstandards, Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre III, Depenheuer/Dogan/Can (Eds), Lit Vlg. 2007
 4. Freiheit im Zeitalter des Terrorismus / Verfassungsbeschwerde – Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre IV, Depenheuer/Dogan/Can (Eds), Lit Vlg., Münster 2006
 5. Umgang mit religiösen Minderheiten / Übertragung von Hoheitsrechten im Spannungsverhältnis zur nationalen Souvärenität, Deutsch-Türkisches Forum für Staatslehre V, Depenheuer/Dogan/Can (Ed.), Lit Vlg., 2006.
 6. Özgürlükler Düzeni olarak Anayasa-Verfassung als Freiheitsorgnung  Fazıl Sağlam’a Armağan, Can/Azrak/Sabuncu/Depenheuer/Sachs (Eds.) İmaj Yay., Ankara 2006
 7. Der Schutz staatlicher Ehre und religiöser Gefühle und die Unabhaengigkeit der Justiz, Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre VI, Scherzberg/Dogan/Can (Eds), Lit Vlg. 2008.
 8. Staatliche Finanzmarktregulierung und Eigentumschutz, Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre VII, Scherzberg/Dogan/Can (Eds), Lit Vlg. 2010.
 9. Das Recht der öffentlichen Unternehmen und der öffentlich-rechtlichen Banken, Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre VIII, Scherzberg/Dogan/Can (Eds), Lit Vlg. 2012
 10. Verfassungsgebung und Verfassungstheorie, Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre IX, Scherzberg/Dogan/Can (Eds.), Lit Vlg. 2012.
 11. Der Schutz der ethnischen Minderheiten in der Türkei und die Dezentralisation der Staatsorganisation, Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre XIII, Scherzberg/Dogan/Can (Eds.), Lit Vlg. 2014.
 12. Grundlagen der Selbstverwaltung, Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre XIV, Scherzberg/Dogan/Can (Eds.), Lit Vlg. 2016.
 13. Die Sicherung der Geldwert- und Finanzstabilitaet in Deutschland und in der Türkei, Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre XV, Scherzberg/Doğan/Can (Eds.), Lit Vlg. 2016.
 14. Regierungssysteme im Lichte von “Checks and Balances”, Deutsch-Türkisches Forum für Staatslehre XVI, Scherzberg/Doğan/Can (Eds.), Lit Vlg. 2016.
 15. Staat und Zivilgesellschaft, Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre 17, Scherzberg/Can/Doğan (Eds.), Lit Vlg. 2018.
 16. Der Rechtsstaat in Zeiten von Notstand und Terrorabwehr, Deutsch-Türkisches Forum für Staatsrechtslehre 18, Scherzberg/Can/Doğan (Eds.), Lit Vlg. 2019.

Uluslararası Bilimsel Etkinlikler/Bildirileri

 1. Eine Bilanz der Revolution aus menschenrechtlicher Perspektive, mit Beachtung der nichtmuslimischen Minderheiten. Revolution İslamischen Rechts: 80 Jahre schweizerisches ZGB in der Türkei, Fribourg-CH (21.10.2006)
 2. Hukuk, Özgürlük ve TCK 301, Uluslararası Konferans: İfade Özgürlüğü- İlkeler ve Türkiye, SBF-Ankara, (30.11. -2.12.2006).
 3. Vicdani Ret ve Anayasa, Uluslararası Vicdani Ret Konferansı, Istanbul (27-28.01.2007).
 4. Schutz der Staatlichen Ehre und der religiösen Gefühle in der Türkei, Deutsch-Türkische Staatsrechtlertagung, Antalya (26-27.10.2007).
 5. Anayasanın Değiştirilmez Hükümlerinin Değeri ve Denetimi, Bilkent Üniversitesi-Ankara, (11.11.2008)
 6. Özelleştirmeler ve Anayasa: Bir Liberal Dönüşüm Serüveni, Uluslararası Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, (January 2008)
 7. Verfassungskrise und Verfassungsgerichtsbarkeit. Reformbedarf der Türkischen Verfassungsordnung, Berlin (13. 11.2008)
 8. „Wirtschaft, Recht und soziale Gerechtigkeit in einem säkularen muslimischen Staat: der Fall der Türkei“, VIII. Völkerrechtskonferenz, Die national- und internationalrechtliche Verankerung der Prinzipien der Soz. Marktwirtschaft, Bonn (11-12.11.2010).
 9. Türkei vor der Wahlen, Demokratisierung, Menschenrechte und Minderheiten, Berlin (31.5.2011)
 10. Türk Anayasa Düzeninde İktidar Haritası: Felaketler, Dersler, Uluslararası Anayasa Kongresi, (22-23.10.2011)
 11. Tutelage and Democratic Representation, Brussel, European Parliament Panel (20.3.2012)
 12. Civil Constitution and the Governmental Models, Ajou University, South Korea (18.5.2012)
 13. Constitutional Developments in Turkey, Southern University Baton Rouge, Louisiana – USA (23.9.2013)
 14. Structural Changes Ahead of 2015 General Elections in Turkey, CEFTUS Westminster Debate, London-England (23.2.2015).
 15. “The Need for Democratisation of Global System”, Moscow, Russia (10.7.2015).
 16. Turkey at Crossroads of Fundamental Decisions: Constitutional Developments and the Future of Democracy in Turkey. University of Barcelona – Spain, (29.11.2016)
 17. Majority – Opposition Interaction: The Turkish Experience. Bucharest – Romania, (07.04.2017)
 18. The Constitution As An Instrument of Social Engineering. Astana – Kazakhstan, (29.08.2017)
 19. Transitioning Towards a Presidential System under a State of Emergency (CEFTUS-RUSI Roundtable), London-England (9.10.2017)
 20. Value and Supremacy of the Constitution, European Constitutional Heritage (DRI: Constitution in Practice), Kiev-Ukraine (12.10.2017)
 21. “Venedik Komisyonunun Ayrımcılıkla Mücadele Yaklaşımı”, Uluslararası Ayrımcılık Konferansı 2018, Bildiri Kitabı s. 205-2016, https://www.esithaklar.org/wp-content/uploads/2019/01/Ayrımcılık-Konferansı-Bildiri-Kitabı.pdf
 22. “Resilient Democracy through Rule of Law in Europe: What is needed and what can we do?” Workshop in: Wissenschaftskolleg zu Berlin / Institute for Advanced Study, Wallotstraße 10, 14193 Berlin on June 14th, 2018.